میزبانی وب لینوکس حرفه ای سی پانل (CPANEL )

5 روز گارانتی برگشت
 • PLAN A

  • 50 مگابایت فضا / 2000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN B

  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN C

  • 250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN D

  • 500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN E

  • 1000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN F

  • 2000 مگابایت فضا / 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN G

  • 3000 مگابایت فضا / 70000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN H

  • 5000 مگابایت فضا / 90000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • PLAN I

  • 10000 مگابایت فضا / 180000 مگابایت ترافیک ماهانه